หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 7ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต (7S for Effectiveness and Productivity)

หลักการและเหตุผล

             กิจกรรม 5 ส. ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การ และสามารถส่งเสริม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการดำเนินธุรกิจ หากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานการทำงาน ที่สอดคล้องกับการผลิต อาจส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หากได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตควบคู่ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ทำให้ช่วยลดปัญหาความสูญเปล่าต่าง ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 7 ส. คือ ส6 : สวยงาม และ ส7 : สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพสูงสุด ลดต้นทุน เพิ่มกำไรให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์การมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตได้ในอนาคต และสามารถต่อยอดเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

           1) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรการและเทคนิคการดำเนินกิจกรรม 7ส. ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

           2) เพื่อให้ผู้อบรม สามารถสร้างแบบฟอร์มต่างๆ ที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสร้างมาตรฐานที่ดี ในการทำงานได้

           3) เพื่อให้ผู้อบรม เข้าใจหลักการตรวจประเมิน เพื่อปรับปรุงพื้นที่การทำงานและ สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้

           4) เพื่อให้ผู้อบรม ตระหนักในด้านการลดความสูญเปล่าในการผลิต พร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มีเทคนิคการเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ การปรับปรุงการทำงานให้มีปประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • ผู้ช่วยหัวหน้า
  • พนักงานปฏิบัติการ
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

เทคนิคการจัดทำ 7ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต

"7 ส" มักจะเป็นกรอบการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ได้รับความนิยมมากในหลายองค์กร 7 ส นี้จะช่วยให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล่าช้า และเพิ่มผลผลิตในทุกด้านของงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิต การบริการ หรือการจัดการองค์กรทั้งหมด

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved