หลักสูตร ISO 9001 : 2015 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

หลักการและเหตุผล

           "การตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์การมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์การที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายคุณภาพที่กำหนด

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนดด้านคุณภาพและ ISO 9001:2015

          2) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

          3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

          4) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดยและ มีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • ผู้บริหาร
  • ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)
  • คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • เจ้าของกิจการ
  • ผู้สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

ISO 9001:2015 Internal Audit การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 กระบวนการที่องค์กรดำเนินการเพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กรของตนเอง โดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในจะมุ่งเน้นการทบทวนกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยการตรวจติดตามคุณภาพภายในนั้นจะมีการวางแผน ดำเนินการ รายงานผล และดำเนินการปรับปรุงต่อไปในกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved