หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

หลักการและเหตุผล

              ตอบประเด็นปัญหาด้านกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้ พร้อมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีผลกระทบด้านแรงงาน พร้อมทั้ง อัปเดต กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

             ทั้งนี้ หัวหน้างานและผู้บริหาร จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคลากร โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลงโทษทางวินัย การลา ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ. แรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

         1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

         2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ไปใช้ในการในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

         3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีแนวทางการลดความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์ และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนา ศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • เจ้าของกิจการ
  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • พนักงานฝ่ายบุคคล
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานในองค์กรหรือสถานประกอบการที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้าภายใต้ตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงาน การสวัสดิการของลูกจ้าง การทำสัญญาแรงงาน การยุติสัญญาแรงงาน การสวัสดิการ การสั่งการและการบริหารจัดการลูกน้องงาน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานที่ถูกคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ ค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา การปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นต้น

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved