หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

หลักการและเหตุผล

             “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรการสวัสดิการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ที่จะผลักดันการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

          2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ว่ามีอะไรบ้าง?

          3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบทักษะบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการตาม พรบ.และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • คณะกรรมการสวัสดิการของสถานประกอบการ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  • ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการทุกท่าน

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ ตามกฎหมายที่กำหนดในสถานประกอบกิจการ เป็นกระบวนการและกิจกรรมที่ใช้เพื่อควบคุม จัดการ และดูแลคณะกรรมการสวัสดิการให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับลูกจ้างในองค์กร

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved