หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ (HR for HR Professional)

หลักการและเหตุผล

           ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและ COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทำให้องค์กรต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานอีกหลายอย่างเพื่อปรับตัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ปลี่ยนแปลงไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นกัน ที่ HR เองต้องปรับตัวทั้ง กระบวนการทำงาน และแนวคิดในการบริหารงานอีกหลาย ๆ ด้าน รวมถึงบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานขององค์กรในลักษณะของหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Exclusive Strategic partner) บทบาทและแนวคิดในการทำงานของ HR จึงเปลี่ยนแปลงไป จากบทบาทที่เป็นผู้ดูแลพนักงาน เวลาการทำงานกฎระเบียบ ดูแลเวลาการเข้าออกงานเครื่องแต่งกาย ออกใบเตือน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง HR Transformation และการเป็น .Change Agent ในมิติต่าง ๆ ในการปรับตัวขององค์กร เพื่อรองรับการทำงานทีเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของ HR ยุคใหม่ ที่จะก้าวไป สู่บทบาทของ HR Transformation

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ทำให้การบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไป

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ทำให้การบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไป

แสดงเพิ่มเติม

วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร

  • หัวหน้างาน
  • เจ้าของกิจการ
  • พนักงาน
  • ผู้ที่สนใจ

หลักสูตรนี้มีใบรับรอง หลังเรียนจบ

certificate

รายละเอียดหลักสูตร

ตารางอบรม

หัวข้อการบรรยาย

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ (HR for HR Professional)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) มือใหม่ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและจัดการบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ บทบาทหลักๆ ของ HR มือใหม่ เพื่อการจัดการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้แก่การจัดการกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กร การพัฒนาบุคลากรทั้งในเรื่องของการฝึกอบรม การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวสารและบทความ

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

ดูทั้งหมด
Topprofessional And Development

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพอาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

วันทำการ ( จันทร์ - เสาร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. )

ติดตามเรา

icon-facebookicon-lineicon-youtubeicon-tiktok
Copyright 2023 © HERMES Digital Marketing . All Rights Reserved